IDP

 

ปีงบประมาณ 2564

รอบ 1

รายงานแผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 1-64

1. การดำเนินงานตามแผนการพัฒนา

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา

3.โครงการที่โดดเด่น

3.1 หลักฐานการวางแผน

- Flow Chart

- แผนชุมนุมนักปฏิบัติ

3.2 หลักฐานการดำเนินงาน

- บันทึก เชิญประชุม IDP

- รายชื่อข้าราชการ - พนักงานราชการ

- บัญชีรายชื่อข้าราชการ

- บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ

- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

- การเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย

- สุขลักษณะที่ดีของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

- โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

3.3 หลักฐานการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

- แบบติดตามประเมินหลังการพัฒนาโดยวิธีพัฒนาตนเอง ข้าราชการ

- แบบติดตามประเมินหลังการพัฒนาโดยวิธีพัฒนาตนเอง  พนักงานราชการ

3.4 หลักฐานการใช้ประโยชน์

- แบบติดตามการประเมินข้าราชการ

- แบบติดตามการประเมินพนักงานราชการ

- คะแนนเฉลี่ย

3.5 ภาพประกอบ (การบรรยายพิเศษ)

3.6 บันทึกการงานผล

 

ปีงบประมาณ 2563

รอบ 1

รายงานแผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 1-63

 1. การดำเนินงานตามแผนการพัฒนา

 2. โครงการที่โดดเด่น

 

ปีงบประมาณ 2562

 

ปีงบประมาณ 2561

 

ปีงบประมาณ 2560