สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดปี 2563/2564

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแว้งดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

เตรียมความพร้อมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับมาตรฐานการปศุสัตว์
ภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส