IDP

 

ปีงบประมาณ 2566

รอบ 1

1.รายงานแผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 1-66

2. รายงานผลการดำเนินการ
    - แบบฟอร์มเก็บข้อมูล+แบบฟอร์มสรุปผล HRD (รอบที่ 1 /2566)
         1.หลักฐานการวางแผน
            1.1โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชี รอบที่ 1/2566
            1.2 แผนการเรียนนำไปใช้ประโยชน์
            1.3 หนังสือแจ้งแผนการพัฒนา
         2.หลักฐานการดำเนินการ
            2.1 รายวิชา/เนื้อหาการเรียน
            2.2 ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร
            2.3 รูปภาพตัวอย่างการเรียน

3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         3.1 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล
         3.2 ตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้

4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
         4.1 ตัวอย่างแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
         4.2 สรุปรายงานการติดตามผลและคะแนนประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รายละเอียด

รอบ 2

1.รายงานแผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 2-66

2.รายงานผลการดำเนินงาน

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล+แบบฟอร์มสรุปผล HRD  (รอบที่ 2 /2566) 

   1.หลักฐานการวางแผน

      1.1 โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชี รอบที่ 2/2566

      1.2 แผนการเรียนนำไปใช้ประโยชน์

      1.3 หนังสือแจ้งแผนการพัฒนา

2.หลักฐานการดำเนินการ

      2.1 รายวิชา/เนื้อหาการเรียน

      2.2 รูปภาพตัวอย่างการเรียนผ่านระบบ e-learning แบบประเมิน

3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

    3.1 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

    3.2 ตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้

4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

    4.1 ตัวอย่างแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ

    4.2 สรุปรายงานการติดตามผลและคะแนนประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รายละเอียด

 

ปีงบประมาณ 2565

 

ปีงบประมาณ 2564

รอบ 1

รายงานแผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 1-64

1. การดำเนินงานตามแผนการพัฒนา

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา

3.โครงการที่โดดเด่น

3.1 หลักฐานการวางแผน

- Flow Chart

- แผนชุมนุมนักปฏิบัติ

3.2 หลักฐานการดำเนินงาน

- บันทึก เชิญประชุม IDP

- รายชื่อข้าราชการ - พนักงานราชการ

- บัญชีรายชื่อข้าราชการ

- บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ

- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

- การเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย

- สุขลักษณะที่ดีของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

- โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

3.3 หลักฐานการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

- แบบติดตามประเมินหลังการพัฒนาโดยวิธีพัฒนาตนเอง ข้าราชการ

- แบบติดตามประเมินหลังการพัฒนาโดยวิธีพัฒนาตนเอง  พนักงานราชการ

3.4 หลักฐานการใช้ประโยชน์

- แบบติดตามการประเมินข้าราชการ

- แบบติดตามการประเมินพนักงานราชการ

- คะแนนเฉลี่ย

3.5 ภาพประกอบ (การบรรยายพิเศษ)

3.6 บันทึกการงานผล

 

ปีงบประมาณ 2563

รอบ 1

รายงานแผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 1-63

 1. การดำเนินงานตามแผนการพัฒนา

 2. โครงการที่โดดเด่น

 

ปีงบประมาณ 2562

 

ปีงบประมาณ 2561

 

ปีงบประมาณ 2560

 

2.รายงานผลการดำเนินงาน
- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล+แบบฟอร์มสรุปผล
HRD  (รอบที่ 2 /2566)
1.หลักฐานการวางแผน
1.1 โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชี รอบที่ 2/2566
1.2 แผนการเรียนนำไปใช้ประโยชน์

1.3 หนังสือแจ้งแผนการพัฒนา
2.หลักฐานการดำเนินการ
      2.1 รายวิชา/เนื้อหาการเรียน
      2.2 รูปภาพตัวอย่างการเรียนผ่านระบบ
e-learning แบบประเมิน

3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
    3.1 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล
    3.2 ตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้
4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
    4.1 ตัวอย่างแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
    4.2 สรุปรายงานการติดตามผลและคะแนนประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รายละเอียด