ปีงบประมาณ 2566

รอบ 1

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ที่ 2/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator:DLD-C) ระดับจังหวัดนราธิวาส

แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Coordinator:DLD-C) จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมครั้งที่ 1

- หนั่งสือเชิญประชุม
-ภาพประกอบ
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1

ประชุมครั้งที่ 2
- หนังสือเชิญประชุม
- วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
- ภาพประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย
- รายชื่อผู้เช้าร่วมประชุม
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2

ประชุมครั้งที่ 3
- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายชื่อผู้เช้าร่วมประชุม
- ภาพประกอบการประชุมขับเคลื่อน
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 3


4.รายงานสรุปผลการดำเนินการปัจจัยความสำเร็จ


5.แผนการเตรียมการ และวิธีปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย

รอบ 2

รายละเอียดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2/2566

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ระดับพื้นที่
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ระดับพื้นที่

 2. แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ DLD Co-ordinator : DLD - C สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

 3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด
  การประชุมครั้งที่ 4/2566  (กรณีพิเศษ) การประชุมการขับเคลื่อนโคบาลชายแดนใต้
       1. ระเบียบวาระการประชุม
       2. รายงานการประชุม
       3. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 5/2566  (กรณีพิเศษ) การประชุมการขับเคลื่อนฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมเพิ่มรายได้
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 6/2566 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 9 มิถุนายน 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 8/2566 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

 4. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  1. ผลการดำเนินงานแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
  2. ผลการดำเนินงาน กำกับดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์นม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566
  3. ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเกิดโรคระบาดในสัตว์
  4. ผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

 5. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนและภารกิจที่มีการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จ
  1. ภาพประกอบการดำเนินงานแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
  2. ภาพประกอบการดำเนินงาน กำกับดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์นม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566
  3. ภาพประกอบการดำเนินงานป้องกันโรคในสัตว์
  4. ภาพประกอบการดำเนินงานการปฏิบัติงาน โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้