ครอบครัวปศุสัตว์ นราธิวาส ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

            วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายจักรพงษ์  ขานโบ  ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางกนกรส แสงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ซึ่งลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโคบาลชายแดนใต้
(ระยะนำร่อง) ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ  ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายในพื้นที่  อำเภอบาเจาะ,อำเภอเมืองนราธิวาส ,อำเภอระแงะ
และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

*******************************************************

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)