วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดี ได้ออกติดตามความก้าวหน้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์
(งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปี
2564 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ พร้อมให้คำแนะนำด้านการเลี้ยง การผสมพันธุ์   การจัดการด้านอาหารสัตว์
พื้นที่ บ้านตือระ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

************************************************************

ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

ภาพ : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดี