ปีงบประมาณ 2567

รอบ 1

รายละเอียดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1/2567

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ระดับพื้นที่
    1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ระดับพื้นที่

2. แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ( DLD Co-ordinator : DLD – C )
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
    2.1 แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด
    3.1 การประชุม (กรณีพิเศษ) เรื่อง การเตรียมความพร้อม การป้องกัน การเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย)
         3.1.1 หนังสือเชิญประชุม
         3.1.2 รายงานการประชุม
         3.1.3 ระเบียบวาระการประชุม
         3.1.4 รูปภาพการประชุม
    3.2 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566
         3.2.1 หนังสือเชิญประชุม
         3.2.2 รายงานการประชุม
         3.2.3 ระเบียบวาระการประชุม
         3.2.4 รูปภาพการประชุม
   3.3 การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
         3.3.1 หนังสือเชิญประชุม
         3.3.2 รายงานการประชุม
         3.3.3 ระเบียบวาระการประชุม
         3.3.4 รูปภาพการประชุม
   3.4 การประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566
         3.4.1 หนังสือเชิญประชุม
         3.4.2 รายงานการประชุม
         3.4.3 ระเบียบวาระการประชุม
         3.4.4 รูปภาพการประชุม
   3.5 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2567
         3.5.1 หนังสือเชิญประชุม
         3.5.2 รายงานการประชุม
         3.5.3 ระเบียบวาระการประชุม
         3.5.4 รูปภาพการประชุม
  3.6 การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
         3.6.1 หนังสือเชิญประชุม
         3.6.2 รายงานการประชุม
         3.6.3 ระเบียบวาระการประชุม
         3.6.4 รูปภาพการประชุม
  3.7 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567
         3.7.1 หนังสือเชิญประชุม
         3.7.2 รายงานการประชุม
         3.7.3 ระเบียบวาระการประชุม
         3.7.4 รูปภาพการประชุม

4. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
    4.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมเพิ่มรายได้/การผสมเทียม
    4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
    4.3 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันโรคระบาดในสัตว์
    4.4 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

 

ปีงบประมาณ 2566

รอบ 1

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ที่ 2/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator:DLD-C) ระดับจังหวัดนราธิวาส

แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Coordinator:DLD-C) จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมครั้งที่ 1

- หนั่งสือเชิญประชุม
-ภาพประกอบ
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1

ประชุมครั้งที่ 2
- หนังสือเชิญประชุม
- วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
- ภาพประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย
- รายชื่อผู้เช้าร่วมประชุม
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2

ประชุมครั้งที่ 3
- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายชื่อผู้เช้าร่วมประชุม
- ภาพประกอบการประชุมขับเคลื่อน
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 3


4.รายงานสรุปผลการดำเนินการปัจจัยความสำเร็จ


5.แผนการเตรียมการ และวิธีปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย

รอบ 2

รายละเอียดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2/2566

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ระดับพื้นที่
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ระดับพื้นที่

 2. แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ DLD Co-ordinator : DLD - C สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

 3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด
  การประชุมครั้งที่ 4/2566  (กรณีพิเศษ) การประชุมการขับเคลื่อนโคบาลชายแดนใต้
       1. ระเบียบวาระการประชุม
       2. รายงานการประชุม
       3. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 5/2566  (กรณีพิเศษ) การประชุมการขับเคลื่อนฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมเพิ่มรายได้
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 6/2566 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 9 มิถุนายน 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 8/2566 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

  การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566
       1. หนังสือเชิญประชุม
       2. ระเบียบวาระการประชุม
       3. รายงานการประชุม
       4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       5. รูปภาพการประชุม

 4. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  1. ผลการดำเนินงานแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
  2. ผลการดำเนินงาน กำกับดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์นม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566
  3. ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเกิดโรคระบาดในสัตว์
  4. ผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

 5. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนและภารกิจที่มีการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จ
  1. ภาพประกอบการดำเนินงานแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
  2. ภาพประกอบการดำเนินงาน กำกับดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์นม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566
  3. ภาพประกอบการดำเนินงานป้องกันโรคในสัตว์
  4. ภาพประกอบการดำเนินงานการปฏิบัติงาน โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้