สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาเจาะ  ได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในโครงการ One village One farm

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรือเสาะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จัด"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุคิริน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแว้ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นราธิวาส พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนไก่ไข่ของเกษตรกร

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสาคร ได้ตรวจสอบข้อเท็นจริงข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์