เตรียมความพร้อมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับมาตรฐานการปศุสัตว์
ภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ เพ็ชรพรหม ปศุสัตว์อำเภอเมืองนราธิวาส
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ให้การต้อนรับนายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
และคณะทำงานโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเตรียมความพร้อม เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
ยกระดับมาตรฐานการปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์
COVID-19 โดยมีนางรอหะนิง วาแวนิ บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส ตัวแทนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ข่าว:กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส