1

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน โดยนายชัยณรงค์ แก้วเจือ ปศุสัตว์อำเภอแว้ง นายสมนึก อโศกสกุล ปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก และนายรชต บุญคมรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “เทคนิคการจัดการสัตว์ปีก” กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ปีก โดยฝึกอบรมเกษตรกร รุ่นที่ 1 - 3 รวมเกษตรกรทั้งสิ้น จำนวน 52 ราย ตามเป้าหมาย ดังนี้

รุ่นที่ 1 เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่อำเภอแว้ง จำนวน 14 ราย สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์) นายมะอะฮูมือรี ยุนุ๊ หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รุ่นที่ 2 เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่อำเภอสุคิริน จำนวน 16 ราย สถานที่ฝึกอบรม ณ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายการามารูเด็น อิบรอฮิม หมู่ที่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รุ่นที่ 3 เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 22 ราย สถานที่ฝึกอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสายเอก หมู่ที่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

8