สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรผสมผสานให้กับเกษตรกร

อำเภอตากใบร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดกิจกรรมอำเภอเคลือนที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ อ.ระแงะ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุคิรินรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561