กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

อำนาจหน้าที่

  1. ...................................................

บุคลากร

ข้าราชการ

  1. นางกนกรส แสงสุวรรณ/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ หัวหน้าฝ่าย
  2. นายสมพงศ์ เพ็ชรพรหม/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

  1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................