กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์

อำนาจหน้าที่

  1. ...................................................

บุคลากร

ข้าราชการ

  1. นายอานนท์ กิติกมา/นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ช่วยราชการกรมปศุสัตว์

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

  1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................