ปศุสัตว์อำเภอ

อำนาจหน้าที่

 1. ...................................................

ปศุสัตว์อำเภอเมืองนราธิวาส

ข้าราชการ

 1. นายพีระศักดิ์ เพ็ชรพรหม/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส
 2. นายสาทร แสงสุวรรณ/เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ช่วยราชการกลุ่มพัฒนาสินค้า

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอตากใบ

ข้าราชการ

 1. นายสะแปอิง สะมะแอ/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส
 2. นางสาวสุวรรณา  โต๊ะงาม/เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ช่วยราชการกรมปศุสัตว์

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอระแงะ

ข้าราชการ

 1. นายมะแอ บือราเฮง/เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 2. นายพิเชษฐ์ ทณโม๊ะ/เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน ช่วยราชการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอรือเสาะ

ข้าราชการ

 1. นายเกษม ด๊ะเหล็ม/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นายทรงชัย สวัสดิ์ขวัญ/เจ้าพนักงาน

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอศรีสาคร

ข้าราชการ

 1. นายพยุงศักดิ์ ทองแก้ว/เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอแว้ง

ข้าราชการ

 1. นายสุรกิต วัชราทักษิณ/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก

ข้าราชการ

 1. นายชัยณรงค์ แก้วเจือ/เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดี

ข้าราชการ

 1. นายพิอินทร์ กานา/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอจะแนะ

ข้าราชการ

 1. นายอุสมาน หะยีแยนา/เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอเจาะไอร้อง

ข้าราชการ

 1. นายอนุวัติ แยบรอแย/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................