ปศุสัตว์อำเภอเมืองนราธิวาส

อำนาจหน้าที่

 1. ...................................................

ปศุสัตว์อำเภอเมืองนราธิวาส

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอตากใบ

ข้าราชการ

 1. /ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอระแงะ

ข้าราชการ

 1. นายแทน  รังเสาร์  /ปศุสัตว์อำเภอสุคิริน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอระแงะ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอรือเสาะ

ข้าราชการ

 1. นายสาทร  แสงสุวรรณ/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นายทรงชัย สวัสดิ์ขวัญ/เจ้าพนักงาน

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอศรีสาคร

ข้าราชการ

 1. นายสมเกียรติ  ชูมณี/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอแว้ง

ข้าราชการ

 1. นายชัยณรงค์  แก้วเจือ/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดี

ข้าราชการ

 1. นายพายุ  ศรีประไพ/เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอจะแนะ

ข้าราชการ

 1. นายเจษฎา    /ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................

 

ปศุสัตว์อำเภอเจาะไอร้อง

ข้าราชการ

 1. นายอนุวัติ แยบรอแย/ปศุสัตว์อำเภออาวุโส

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................