กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

บุคลากร

ข้าราชการ

  1. นายจิรภัทร  อินทรสุข  ตำแหน่ง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
  2. นายเจตนา รัตนยุคล/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

  1. นายสุลกิพลี  อาลี  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
  2. นายสันติ  สะมะแอ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
  3. นายสักบือรี  มะเซ็ง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
  4. นางสาวชญานืษฐ์  ตำเหมตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
  5. นายงสาวรูรีซัน  ลาเซ็น  ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

โทรศัพท์ 073-511205

โทรสาร 073-511205

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.