กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

อำนาจหน้าที่

  1. ...................................................

บุคลากร

ข้าราชการ

  1. นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ
  2. นายเจตนา รัตนยุคล/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการกรมปศุสัตว์

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

  1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................