นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์/ฝ่ายบริหารทั่วไป

อำนาจหน้าที่

  1. ...................................................

บุคลากร

ข้าราชการ

  1. นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
  2. นางสาวปิยภรณ์ สุขแก้ว/เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  3. นางสาวสุชญา แซ่ฉั่ว/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  4. นายแทน รังเสาร์/เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

  1. ...........................................................

โทรศัพท์ .......................................

โทรสาร ................................

อีเมล์ .......................