DSC 7178

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “ของดีเมืองนรา ” ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สพ.ญ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งาน “ของดีเมืองนรา ” ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และทรงติดตามงานตามพระราชดำริในพื้นที่ใกล้เคียง

 

DSC 7178

 

DSC 7119

 

DSC 7189

 

DSC 7204

 

DSC 7604

 

DSC 7612

 

DSC 7859

 

DSC 7936

 

DSC 7954