วันที่ 18 กันยายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินงานวันลองกองครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส

     โดย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ ขานโบ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส,
นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์,
 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่ากรมปศุสัตว์นำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการพัฒนา
การแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เป็ดมูโนะที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้าน   ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามนโยบายหลักของ
 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 น้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้น
บนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้นๆ กรม ปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน

ในการนี้กรมปศุสัตว์ จึงมีการพัฒนาการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เป็ดมูโนะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์
“เป็ดมูโนะย่าง” และ
 “เป็ดมูโนะพะโล้” ซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นตัวใหม่ของจังหวัดนราธิวาส และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดมูโนะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

*******************************************************************