ครอบครัว ปศุสัตว์ นราธิวาสทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

       วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจักรพงษ์ ขานโบ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางถนอม ทวนดำ
ปศุสัตว์อำเภอบาเจาะ ร่วมกับ นายจีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อติดตาม
โครงการโคบาลชายแดนใต้ ระยะที่ 1 (นำร่อง) ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในเขตพื้นที่อำเภอบาเจาะ จำนวน 4 กลุ่ม พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์
ความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งการเลี้ยงโคจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ความสันติภาพ นำไปสู่สันติสุขในพื้นที่ได้
หลังจากนี้จะมีการต่อยอดให้ครอบคลุมครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างรายได้
ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรต่อไป

 **************************************************

ภาพ/ข่าว: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส