“ครอบครัว ปศุสัตว์ นราธิวาส ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
“ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ระดับพื้นที่ เรื่องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566/2567”

           วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายจักรพงษ์ ขานโบ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (
DLD-C) ระดับพื้นที่ เรื่องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
ปี 2566/2567” ผ่านระบบการทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เป็นต้น
             ประเด็นวาระการประชุมการขับเคลื่อนฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566/2567
แผนและแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยอุทกภัย ที่สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที พร้อมเสนอประเด็นปัญหา
ที่เคยเกิดขึ้นในการร่วมบูรณการการแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

********************************************************************

ภาพข่าว :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส