“ครอบครัวปศุสัตว์ “ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

             วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจักรพงษ์ ขานโบ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุสุมา ประพรมมา
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอยี่งอ
บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอยี่งอ ประมงอำเภอยี่งอ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนราธิวาส 
ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
และสถานที่เก็บซากสัตว์ในพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 2 แห่ง เพื่อเข้มงวดและ
ตรวจสอบการประกอบกิจการของผู้ประกอบการให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมาย ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ในการป้องกันและปราบปราม
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย

       จากการตรวจสอบสถานที่ทั้ง 2 แห่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ครบถ้วน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด
พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษาความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่การบริโภค

************************************************************

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส