ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้อพันธ์ุสัตว์)

ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

  • จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (แม่พันธุ์โค) จำนวน 160 ตัว แพะเนื้อ เพศผู้ จำนวน 60 ตัว และแพะเนื้อ เพศเมีย จำนวน 420 ตัว