วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายจักรพงษ์ ขานโบ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอนุวัติ แยบรอแย
ปศุสัตว์อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ร่วมส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีก
(ลูกไก่เบตง) ให้กับสมาชิกเครือข่าย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2566  
ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส   

**********************************************************************                                                                                      
ภาพ/ข่าว : สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส