ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม/สัตวศาสตร์/สัตวรักษ์
  • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 พ.ย. 2565 ในเวลราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ วันที่ 9 พ.ย. 2565 และทาง http://pvlo-naw.dld.go.th
  • ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 25 พ.ย. 2565 และทาง http://pvlo-naw.dld.go.th เวลา 13.30 น.โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลในวันที่ 30 ก.ย. 2566