ประกาศ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2564
                 
ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป และทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น ในการนี้ ทางจังหวัดนราธิวาส ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และทาง web site : http://pvlo-naw.dld.go.th/ หรือทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ