570922 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “ของดีเมืองนรา ” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2557 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ สพ.ญ.ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งาน “ของดีเมืองนรา ” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2557 โดยนิทรรศการด้านปศุสัตว์ใช้ชื่องานว่า “กรมปศุสัตว์ ผลิตสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกร” ภายในงานประกอบด้วย อาคารเทิดพระเกียรตินำเสนอโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อาคารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ อาคารโคผสมเทียม อาคารพืชอาหารสัตว์ อาคารโครงการศูนย์กระจายสัตว์พันธุ์ดี และอาคารผลิตภัณฑ์แปรรูปแพะ-แกะ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

570922 2

 

570922 1

 

570922 3

 

570922 4

 

570922 5

 

570922 6

 

570922 7

 

570922 8

 

570922 9

 

570922 10

 

570922 11

 

570922 12

 

570922 13

 

570922 14