กิจกรรมณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก

 

 

     วันที่ 3 เมษายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สุไหงโก-ลก
ลงพื้นที่วัดขวัญประชา ชุมชนตันหยงมะลิและชุมชนสวนมะพร้าว   เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชนพร้อมได้ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ในสัตว์เลี้ยง


ข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ภาพ : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก