ประกาศ เรื่อง เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป และทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสจะประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ให้ทราบในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นั้น ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และทาง web site : https://pvlo-naw.dld.go.th/ หรือทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป