ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งชายแดนใต้ กิจกรรมสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อในสวนยางเพื่อสร้างอาชีพเสริมและกิจกรรมสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแกะเนื้อในสวนยางเพื่อสร้างอาชีพเสริม
ดาวน์โหลดเอกสาร