ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร