600316

 

    ขอเชิญบริจาคพันธุ์สัตว์หรือเงินสด สนับสนุนเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์และช่วยเหลือเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์มาโดยตลอด ประกอบกับปัจจุบันเกษตรกรมีความต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงปศุสัตว์เป็นจำนวนมากส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามแนวทางประชารัฐ จึงขอเชิญชวนบริจาคพันธุ์สัตว์หรือเงินสด โดยติดต่อบริจาคได้ที่กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๒๖ หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ” เลขที่บัญชี ๐๓๐-๐-๒๕๕๕๕-๑

 

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2560/วันที่เผยแพร่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/ผู้เผยแพร่
กรมปศุสัตว์/ที่มาของภาพกิจกรรม
นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส/ผู้อนุมัติเผยแพร่