ประกาศ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2564

                 ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  และทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นั้น ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และทาง web site : https://pvlo-naw.dld.go.th/ หรือทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป